قوانین و مقررات

توصیه می شود قبل از ثبت نام قوانین و مقررات را بدقت مطالعه بفرمایید

در صورتیکه کارآموزی پس از ثبت نام از شرکت در دوره انصراف حاصل نماید حداکثر تا یک هفته قبل از شروع دوره فرصت خواهد داشت که به آموزشگاه مراجعه و مبالغ پرداختی را دریافت نماید در صورتیکه از مدت فوق بگذرد پرداخت شهریه به کارآموز منوط به موافقت مؤسس آموزشگاه خواهد بود .

دانشگاه صنعتی همدان