انتصاب رئیس گروه آموزش آزاد و مجازی

خبر 1400/03/10 70

به گزارش دفتر روابط عمومی، جناب آقای امید حمیدی عضو هیات علمی گروه علوم پایه و عمومی، طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه صنعتی همدان به سمت رئیس گروه آموزش های آزاد و مجازی منصوب شد. همچنین از زحمات جناب آقای دکتر مجتبی رسته در زمان تصدی این سمت تقدیر و تشکر گردید.

امید حمیدی

نظر خود را وارد کنید
دانشگاه صنعتی همدان